top of page

Procedura recenzji

 

Procedura recenzji monografii, raportów i innych publikacji naukowych Instytutu Ochrony Zdrowia (IOZ) składa się z dwóch części: recenzji wewnętrznej (wydawniczej) oraz recenzji zewnętrznej (naukowej).

 
 

I. Recenzja wewnętrzna:

 1. Ocena wstępna. Manuskrypt jest oceniany przez redaktora prowadzącego, który bierze pod uwagę zachowanie warunków formalnych wymienionych w Procedurze wydawniczej. Stwierdzenie ich zachowania oznacza akceptację pracy do dalszego etapu recenzji wewnętrznej.
   

 2. Ocena szczegółowa. Manuskrypt oceniany jest przez Kolegium IOZ. Weryfikacja obejmuje m.in.: zgodność treści z tytułem, występowanie niejasności lub błędów merytorycznych, ocenę oryginalności tekstu, zakres i staranność opracowania bibliografii. Weryfikowana jest również zastosowana metodyka, poprawność warsztatowa, spójność i zrozumiałość przeprowadzonych analiz. Kolegium IOZ ocenia znaczenie naukowe pracy na tle dotychczasowego stanu badań, a także jej poziom naukowy na tle wcześniejszych publikacji IOZ. Pozytywna ocena Kolegium IOZ oznacza akceptację pracy do dalszego etapu recenzji. W przypadku publikacji powstających w opisanym w Procedurze wydawniczej trybie A – kolejnym etapem jest recenzja zewnętrzna. W przypadku trybu B – kolejnym etapem jest ocena pracy przez Radę Konsultacyjną.
   

 3. Ocena Rady Konsultacyjnej. Rada ocenia zgodność dzieła z zakładanymi wcześniej ramami tematycznymi (Procedura wydawnicza II/2), oryginalność pracy, jej poziom merytoryczny, zastosowaną metodologię, jakość źródeł danych, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji. Pozytywna ocena Rady Konsultacyjnej oznacza akceptację pracy do dalszego etapu recenzji, tj. do recenzji zewnętrznej.
   

 

II. Recenzja zewnętrzna:
 

 1. Praca może być recenzowana przez jednego lub więcej niezależnych recenzentów.
   

 2. Wyboru recenzenta (recenzentów) dokonuje IOZ.
   

 3. Recenzenci muszą mieć tytuł naukowy profesora lub doktora habilitowanego.
   

 4. Recenzenci nie mogą być zatrudnieni w tych samych placówkach naukowych,
  w których pracują autorzy dzieła.
   

 5. Recenzentem nie może być żadna z osób zasiadających w Radzie Konsultacyjnej projektu (dotyczy publikacji, w przypadku których taka rada została powołana).
   

 6.  Recenzja ma charakter „podwójnie ślepy”. Autorzy nie znają tożsamości recenzentów, a recenzenci nie znają tożsamości autorów.
   

 7. IOZ przekazuje recenzentom zaproszenie do sporządzenia recenzji wraz z wydrukiem manuskryptu lub plikiem elektronicznym kompatybilnym z oprogramowaniem Microsoft Word lub Open Office.
   

 8. Przed przystąpieniem do oceny materiału recenzent składa oświadczenie o braku konfliktu interesów.
   

 9. Recenzent sporządza recenzję na piśmie. Wszelkie uwagi powinny być szczegółowo opisane i uzasadnione.
   

 10. Recenzja powinna kłaść nacisk na poziom merytoryczny, oryginalność stawianych tez, metodologię, poprawność formułowanych wniosków i sposób ich prezentacji.
   

 11. Recenzja powinna być obiektywna, rzetelna i konstruktywna.
   

 12. Recenzent jest zobowiązany do ujawniania ewentualnych plagiatów oraz uchybień
  w przytaczaniu danych.
   

 13. Recenzent jest zobowiązany do niewykorzystywania wiedzy na temat recenzowanej pracy przed jej publikacją.
   

 14. Recenzja powinna kończyć się jednoznacznym wnioskiem wskazującym na jedną
  z czterech możliwości:

 • dopuścić do druku,

 • dopuścić do druku po uwzględnieniu poprawek i zaleceń zawartych w recenzji,

 • ponownie przedłożyć do recenzji po uwzględnieniu poprawek i zaleceń, recenzenta

 • odrzucić.

 

15. W przypadku jednoznacznie negatywnego wyniku recenzji IOZ może pracę odrzucić lub przekazać do kolejnego recenzenta.

 

16. Zgodnie z zapisami Zasad etyki publikacyjnej, autor jest zobowiązany do udziału w procesie recenzji, do naniesienia wszelkich sugerowanych przez recenzentów zmian i korekt. W przypadku gdy autor nie zgadza się z wybranymi uwagami, powinien uzasadnić swoje stanowisko pisemnie.

 

17. W przypadku recenzji pozytywnej IOZ nadzoruje i weryfikuje proces kompletnego uwzględnienia uwag i naniesienia poprawek recenzenta przez autora.

 

18. Po stwierdzeniu, że praca otrzymała pozytywne recenzje, a wszelkie uwagi zostały uwzględnione, IOZ zawiera z autorem umowę wydawniczą.

bottom of page