top of page

Zasady etyki publikacyjnej

W swojej działalności wydawniczej Instytut Ochrony Zdrowia (IOZ) przestrzega zasad etyki, których celem jest zapobieganie nagannym praktykom publikacyjnym – zgodnie z zaleceniami Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (Committee on Publication Ethics, COPE), https://publicationethics.org.

 1. O akceptacji propozycji wydawniczej decyduje Kolegium Wydawnicze IOZ, biorąc pod uwagę zgodność tematyki pracy z profilem wydawnictwa, oryginalność pracy i jej przydatność dla odbiorców. Decyzja ta, oparta wyłącznie na kryteriach merytorycznych, podejmowana jest niezależnie od źródeł finansowania publikacji.

 2. IOZ sięga po wszelkie dostępne środki w celu zapobiegania publikacji fałszywych danych.

 3. IOZ dokłada wszelkich starań, by zapobiec publikacji plagiatów.

 4. IOZ przeciwdziała zjawiskom takim jak ghostwriting i guest authorship.

 5. IOZ zobowiązuje się do poszanowania autorskich praw osobistych autorów,
  w szczególności do decydowania przez autora o sposobie oznaczenia autorstwa.

 6. IOZ zobowiązuje się w sposób widoczny oznaczać w publikacjach ewentualnych sponsorów, donatorów czy reklamodawców. Publikacje nie mogą zawierać product placement czy kryptoreklamy.

 7. IOZ zapewnia rzetelny i profesjonalny proces redakcyjny i wydawniczy, zachowując należytą staranność na każdym jego etapie. Znalezione w trakcie redakcji i korekty usterki merytoryczne wydawnictwo zobowiązuje się konsultować z autorami.

 8. IOZ stosuje jednolite standardy kwalifikowania prac do publikacji, niezależnie od wniesienia opłaty za publikację i od jej wysokości.

 9. IOZ zobowiązuje się do rozpatrywania wszelkich przypadków skarg autorów.

 10. IOZ deklaruje gotowość do publikacji wszelkich korekt, wyjaśnień, odwołań
  i sprostowań – w przypadku stwierdzenia takiej konieczności.

 11. IOZ zapewnia poufność i bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych.

Zasady etyki obowiązujące autorów

 1. Autorzy zobowiązani są do przekazania IOZ dzieła oryginalnego, które nie nosi cech plagiatu lub autoplagiatu.

 2. Autorzy zobligowani są do zapewnienia, że wszystkie dane wykorzystane w pracy są prawdziwe.

 3. Autorzy zobowiązani są do prawidłowego i starannego oznaczania cytatów
  i odniesień do innych prac, rzetelnego przygotowania bibliografii, w której wykażą publikacje wykorzystane przy powstawaniu dzieła.

 4. Autorzy zobowiązani są złożyć IOZ pisemne oświadczenie z zapewnieniem, że przekazane IOZ prawa autorskie do utworu nie są ograniczone jakimikolwiek prawami osób trzecich, a korzystanie z utworu i rozporządzanie nim przez wydawnictwo nie będzie naruszać dóbr osobistych ani praw osób trzecich.

 5. Przekazane przez autorów prace są publikowane na podstawie umów autorskich, regulujących wszelkie kwestie prawno-autorskie.

 6. W przypadku prac zbiorowych autorzy zobowiązani są określić autorstwo poszczególnych części pracy.

 7. Autorzy zobowiązani są do ujawnienia wszelkich źródeł finansowania pracy oraz istotnych konfliktów interesów, które mogą wpłynąć na wyniki lub interpretację pracy.

 8. Autorzy zobowiązani są do udziału w procesie recenzji, do naniesienia sugerowanych przez recenzentów zmian i korekt. W przypadku gdy autorzy nie zgadzają się z wybranymi uwagami, powinni uzasadnić swoje stanowisko pisemnie.

bottom of page