top of page

Procedura wydawnicza

 

I. Zasady ogólne

Procedura wydawnicza dotyczy wszystkich monografii, raportów i innych recenzowanych opracowań naukowych publikowanych przez Instytut Ochrony Zdrowia (IOZ).

Wszystkie strony zaangażowane w proces publikacji (autor, redaktor, recenzenci, Rada Konsultacyjna, wydawca) zobowiązane są do przestrzegania niniejszej Procedury wydawniczej, Procedury recenzji oraz Zasad etyki publikacyjnej obowiązujących w IOZ.

 

II. Przebieg procesu wydawniczego

Monografie, raporty i inne opracowania naukowe wydawane przez IOZ powstają na dwa sposoby nazwane Trybem A i Trybem B. Różnice dotyczą punktów 1–7 procesu, natomiast punkty 8–14 pozostają takie same w przypadku obu trybów.

 • Tryb A ma zastosowanie wtedy, gdy autor/autorzy zgłaszają IOZ chęć wydania dzieła.

 • Tryb B ma zastosowanie wtedy, gdy IOZ inicjuje wydanie dzieła.

 

 

Tryb A:

 1. Autor zgłaszający publikację zobowiązany jest do złożenia pisemnej informacji na jej temat. Zgłoszenie powinno zawierać:

 • imię i nazwisko autora, jego tytuł naukowy i tytuł zawodowy, zajmowane obecnie stanowisko oraz dane kontaktowe,

 • proponowany tytuł publikacji,

 • charakterystykę publikacji, cel jej powstania,

 • przewidywany krąg odbiorców,

 • opis zastosowanych metod badawczych, wykorzystanych źródeł danych,

 • objętość tekstu oraz liczbę ewentualnych ilustracji,

 • termin dostarczenia manuskryptu.

   2. Po sprawdzeniu i zaakceptowaniu  zgłoszenia przez IOZ, autor dostarcza Instytutowi – w ustalonym terminie – ostateczną wersję manuskryptu.

Punkty 3–7 nie dotyczą Trybu A.

 

Tryb B:

 1. IOZ powołuje Radę Konsultacyjną projektu, złożoną z kilku lub kilkunastu osób – ekspertów w dziedzinie, której ma dotyczyć publikacja. Członkowie Rady składają oświadczenia o braku konfliktu interesów.

 2. Rada Konsultacyjna wypracowuje zarys dzieła, określa jego ramy tematyczne, sugeruje metody badawcze, wskazuje najbardziej wartościowe źródła danych.

 3. Rada Konsultacyjna może także zaproponować nazwiska autorów. Ostateczna decyzja w tej kwestii należy do IOZ.

 4. IOZ, kierując się wskazówkami Rady Konsultacyjnej, ustala listę potencjalnych autorów i zwraca się do nich z propozycją stworzenia dzieła.

 5. Po obustronnej akceptacji warunków (w tym terminu powstania dzieła) i zawarciu stosownej umowy (patrz pkt. 10), autor/autorzy przystępują do pracy.

 6. Rada Konsultacyjna zobowiązana jest udzielać autorowi/autorom wsparcia merytorycznego na każdym etapie powstawania dzieła. 

 7. Respektując ustalony termin, autor/autorzy dostarczają IOZ ostateczną wersję manuskryptu.

 

 

Punkty 8–14 dotyczą zarówno Trybu A, jak i Trybu B.

8. W typowych przypadkach dostarczony przez autora/autorów manuskrypt powinien zawierać:

 • stronę tytułową,

 • spis treści,

 • wstęp/przedmowę,

 • tekst główny z przypisami,

 • aneksy (opcjonalnie),

 • bibliografię,

 • wykazy skrótów i oznaczeń (opcjonalnie),

 • słowniki terminów (opcjonalnie),

 • wykazy ilustracji, tabel itp. (opcjonalnie),

 • streszczenie i słowa kluczowe (opcjonalnie),

 • notatkę o autorze/autorach (opcjonalnie).

9. Wyznaczony przez IOZ redaktor prowadzący zapoznaje się wstępnie z manuskryptem i podejmuje decyzję o przekazaniu go do procesu szczegółowej oceny i recenzji (wewnętrznej i zewnętrznej). Szczegóły tego procesu opisano w oddzielnym dokumencie (Proces recenzji).

 

10. Po pozytywnym zakończeniu procedury recenzyjnej  IOZ zawiera z autorem umowę wydawniczą (o ile nie została zawarta wcześniej – tryb B. pkt. 5). Załącznikami do umowy są: oświadczenie o oryginalności pracy oraz przeniesieniu na wydawcę wyłącznego prawa wydania i rozpowszechniania monografii w formie drukowanej oraz w formie publikacji elektronicznej, a także oświadczenie o zapoznaniu się z Zasadami etyki publikacyjnej, Procedurą wydawniczą i Procedurą recenzji.

 

11. Praca poddawana jest redakcji językowej i korekcie.

 

12. Po zaakceptowaniu przez autora/autorów wersji po redakcji i korekcie rozpoczyna się proces składu i opracowania graficznego.

 

13. Praca – w postaci pliku .PDF – poddawana jest przeglądowi redaktora prowadzącego oraz drugiej korekcie językowej.

 

14. Po zaakceptowaniu przez autora/autorów ostatecznej formy dzieła oraz okładki (plik .PDF) materiał przekazywany jest do druku.

bottom of page